Mykola FEDORUK
Stella STANKEVYCH
Oleksii KASPRUK
Bohdan HDYCHYNSKYI
PhD (Political Sciences)
Mykhailo ROMANIV
PhD (Economics)
Yevhen SKULYSH
Professor, LLD